Kdo jsme Dirigent Historie Repertoár Fotohistorie Dávnověk Videa     Fotoalba Odkazy Kontakty Překlady latinských textů
Překlady latinských textů do češtiny 
Mše svatá
KYRIE   

Kyrie eleison

Christe eleison

Kyrie eleison

 

Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.

 
GLORIA   

Gloria in excelsis Deo

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te

Benedicimus te

Adoramus te

Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam

Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.

Domine Fili Unigenite, Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus,

tu solus Dominus,

tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Amen.

 

Sláva na výsostech Bohu

a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Chválíme tě.

Velebíme tě.

Klaníme se ti.

Oslavujeme tě.

Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.

Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí.

Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.

Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.

Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.

Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.

Neboť ty jediný jsi svatý,

ty jediný jsi Pán,

ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste.

Se Svatým Duchem ve slávě Boha Otce.

Amen.

 
CREDO   

Credo in unum Deum,

Patrem omnipotentem,

factorem coeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.

Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.

Et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.

Genitum, non factum, consubstantialem Patri:

Per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis:

sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.

Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos,

cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem:

qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur:

qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum.

Et vitam venturi saeculi.

Amen.

 

Věřím v jednoho Boha,

Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

I v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,

který se zrodil z Otce přede všemi věky,

Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha.

Zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem,

skrze něhož všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován,

za dnů Pontia Piláta byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupil do nebes, sedí po pravici Otce

a odtud přijde ve slávě soudit živé i mrtvé

a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,

který z Otce i Syna vychází,

s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován

a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých

a život budoucího věku.

Amen.

 
SANCTUS   

Sanctus, sanctus, sanctus

Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

 

Svatý, svatý, svatý

Pán, Bůh zástupů.

Nebe i země jsou plny tvé slávy.

Hosana na výsostech.

 
BENEDICTUS   

Benedictus, qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

 

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Hosana na výsostech.

 
AGNUS DEI   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

dona nobis pacem.

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

daruj nám pokoj.

 

CUM DECORE  Tilman Susato 1551, upravil Jos van den Borre.

Cum decore cum amore, cum splendore, cum ardore, cum vigore, cum calore, voce cantate melodica. Gaudia mirifica magnificate in musica.

 

 

Zpívej s láskou, zpívej s vírou, šlechetná ať duše zpívá, v hudbě radost, štěstí, krása, oplývá duší mou i tvou,

velebná tu krása zní, v chrámu hudby my splynem s ní.

 

Zpívejte tu melodii s grácií a láskou, skvostně a živě, mocně a vřele. To nádherné štěstí oslavte hudbou.

 

Adeste Fideles

Adeste Fideles laeti triumphantes;
Venite, venite in Bethlehem;
Natum videte regem angelorum:
|: Venite, adoremus, :|Venite, adoremus, dominum!

En grege relicto, humiles ad cunas

Vocati pastores approperant:

Et nos ovanti gradu festinemus:

Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum.

 

Jdou zástupy věrných s jásotem a chválou,
my též do Betléma pospíchejme.
Vítejme Pána, Krále andělského, Ježíši zrozenému zpívejme.
Od stád v krajích spících pastýři jsou zváni k jeslím,
kde spí Dítě nám slíbené.
S nimi též spějme poklonit se Pánu,
Ježíši zrozenému zpívejme.
 

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,

benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

 

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s tebou,

požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

Ave verum

Ave verum Corpus natum de Maria Virgine:

Vere passum, immolatum in cruce pro homine.

Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine.

Esto nobis praegustatum mortis in examine.

O dulcis, o pie, o Jesu fili Mariae, miserere mei.

Amen.

 

Buď pozdraveno, pravé Tělo narozené z Marie Panny:

Vskutku trpící a umučené na kříži pro člověka.

Z jehož probodeného boku vytryskla krev a voda.

Kéž je okusíme v okamžiku smrti.

Ó sladký, dobrý Ježíši, synu Mariin, smiluj se nade mnou.

Amen.

 

Benedicta

Benedicta es tu, Virgo Maria, Domino Deo excelso,

prae omnibus mulieribus super terram.

Tu gloria Ierusalem,

tu laetitia Israel,

tu honorificentia populi nostri.

 

Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána Boha nejvyššího,

přede všemi ženami na zemi.

Ty jsi sláva Jeruzaléma,

ty jsi radost Izraele,

ty jsi čest našeho lidu.

 

Ecce sacerdos

Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo.

Ideo jure jurando fecit illum Dominus crescere in plebem suam.

Benedictionem omnium gentium dedit illi,

et testamentum suum confirmavit super caput ejus. 

Gloria Patri,  et Filio, et Spiritui Sancto.

Ideo jure jurando fecit illum Dominus crescere in plebem suam.  

 

Hle, kněz veliký, jenž se ve dnech svých Bohu líbil.

Proto, jak se byl zavázal přísahou, dal mu Pán, že vzrostl v národ jeho.

Požehnání všech národů dal jemu Hospodin

a jeho sliby snesly se na hlavu jeho.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

Starý zákon, kniha Sirachovcova.

 

Christus factus est

Christus factus est pro nobis obediens
usque ad mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen,
quod est super omne nomen.

 

Kristus se pro nás stal poslušným

až k smrti, k smrti na kříži.
Proto ho Bůh povznesl a dal mu jméno

nade všechna jména.

 

Locus iste

Locus iste a Deo factus est

inaestimabile sacramentum,

irreprehensibilis est.

 

Od Boha jest místo toto,

neocenitelné tajemství,

které jest bez poskvrny.

 

Pange, lingua

Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium fructus ventris generosi Rex effudit gentium. 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui Praestet fides, supplementum sensuum defectui.

Genitori, Genitoque Laus et jubilatio, Salus honor, virtus quoque Sit et benedictio: procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen.

 

Chvalte, ústa, vznešeného Těla Páně tajemství, chvalte předrahou Krev Jeho, kterou z milosrdenství,

zrozen z lůna panenského, prolil Král všech království. 

Před svátostí touto slavnou v úctě skloňmekolena, bohoslužbu starodávnou nahraď nová,

vznešená, doplň smyslu, které slábnou víra láskou spojená.

Otci, Synu bez ustání chvála nadšená ať zní, sláva, pocta, díkůvzdání naše chvály provází.

Duchu též ať vše se klaní, který z obou vychází. Amen.

 

Panis Angelicus

Panis angelicus fit panis hominum. Dat panis coelicus figuris terminum.

O res mirabilis! Manducat Dominum pauper servus et humilis.

 

Chléb andělský stal se chlebem lidí. Nebeskému chlebu byla dána pozemská podoba.

Ó věc tak podivuhodná! Pána požívá pokorný a chudý služebník.

 

Regina coeli

Regina coeli laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare.

Ressurexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

 

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,

neboť ten, jehož jsi držela mrtvého v klíně,

vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja,

přimlouvej se za nás u Boha, aleluja.

 

Rorate

Rorate caeli desuper et nubes pluan iustum. Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos Et cecidimus, quasi folium universi. Et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos Abscondisti faciem tuam a nobis. Et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae. Rorate caeli desuper et nubes pluan iustum.

 

Rosu dejte nebesa shůry a oblaka ať sešlou jako déšť spravedlivého.
Zhřešili jsme a stali jsme se nečistými a padli jsme všichni jako list
a naše nepravosti nás odvály jako vítr.
Ukryl jsi před námi svou tvář a zanechal jsi nás v moci naší nepravosti.
 
Quem pastores laudavere quibus angeli dixere
 "Absit vobis iam timere, natus est rex gloriae."
 Ad quem magi ambulabant,aurum, thus, myrrhum portabant,
 immolabant haec sincere nato regi gloriae.
 Christo regi, Deo nato,per Mariam nobis dato,
 merito resonet vere laus, honor et gloria.
 

Když pastýři chvály pěli, andělé jim zvěstovali: 

nemusíte se již bát, narodil se slávy král.

 
 

Yismechu hashamayim yismechu hashamayim yismechu hashamayim vetagel ha’aretz

Yiram hayam yiram hayam yiram hayam umlo’o

Žalm 96.11

Ekumenický překlad: Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí.

 

Bible Kralická: Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.

 

HALLELUJAH 
 

Hallelujah la olam, Hallelujah yashiru kulam
Bemila akhat bodeda, halev male bahamon toda
Veholem gam hu: "Eyze olam nifla"

Hallelujah im hashir Hallelujah al yom sheme'ir
Hallelujah al ma shehaya Uma she'od lo haya  Hallelujah

 

Hallelujah la olam Hallelujah Yashiru kulam
Veha'inbalim hagdolim Yehadhedu bahamon tzlilim
Ve'itanu hem yombru Hallelujah

Hallelujah im hashir Hallelujah al yom sheme'ir
Hallelujah al ma shehaya Uma she'od lo haya Hallalujah

 

Hallelujah al hakol Halelu al makar ve'etmol
Hallelujah untu yad beyad Veshiru milev ekhad - Hallelujah

Hallelujah im hashir Hallelujah al yom sheme'ir
Hallelujah al ma shehaya Uma she'od lo haya  Hallelujah

 

Hallelujah, sing a song Hallelujah, we'll follow along
With a simple word, a single word

We bless the sky, the tree, the bird
And we fill our heart with joy Hallelujah

Hallelujah, sounds of love Hallelujah, the sunshine above
Hallelujah, the bells will go ringing
And dinging from dawn to night Hallelujah

Hallelujah, day by day Hallelujah, don't throw it away
Fly and spread your wings Have a try,

be free again Like a butterfly Come along and sing with us Hallelujah

Hallelujah, sounds of love Hallelujah, the sunshine above
Hallelujah, the bells will go ringing And dinging from dawn to night
Hallelujah

Hallelujah, hand in hand Hallelujah, all over the land
Hallelujah, lets try from the start
And sing it with all our heart Hallelujah

Hallelujah, sounds of love Hallelujah, the sunshine above
Hallelujah, the bells will go ringing
And dinging from dawn to night Hallelujah

 

SURREXIT

Surrexit pastor bonus qui animam suam posuit pro ovibus suis.

Et pro grege suo mori dignatus est. Alleluja.

 

Povstal pastýř dobrý, jenž položil život svůj za ovce své.

A bylo mu dopřáno zemřít pro jeho stádo.

 

Per signum crucis

Per signum crucis de inimicis nostris
Libera nos, deus noster

 

Bože náš, vysvoboď nás znamením kříže od našich nepřátel.

 By the sign of the cross deliver us from our enemies, O our God.

 
Laudate Dominum omnes gentes
Laudate eum, omnes populi
Quoniam confirmata est
Super nos misericordia eius,
Et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper.
Et in saecula saeculorum.
Amen.
Všechny národy chvalte Hospodina,
všichni lidé jej oslavujte.
Protože je potvrzeno jeho milosrdenství nad námi
a jeho pravda trvá na věky.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky,
a na věky věků.
Amen. 
Christus nobis natus est Josef Seger (1716 – 1783)
Christus nobis natus est, jubilate, solamen maerentium.

Christus nobis natus est, jubilate, tristium refugium, exultate,
natus est refugium, Christus, jubilate, exultate,
Jesus spes justorum, salus peccatorum,
Jesus spes justorum natus est, tristium refugium terris ortus est.
Jesus spes justorum, salus peccatorum terris ortus est.
Kristus se nám narodil
Kristus se nám narodil, útěcha truchlících, jásejte.
Kristus se nám narodil, útočiště smutných, radujte se,
narodil se Kristus, útočiště, jásejte, radujte se,
Ježíš, naděje spravedlivých, spása hříšníků,
Ježíš, naděje spravedlivých, se narodil, vzešel na zemi jako útočiště smutných.
Ježíš, naděje spravedlivých, spása hříšníků, vzešel na zemi.
   
   
   
   
   

 

 

 

NAVRCHOLU.cz